SAG - Zápis z členskej konferencie 3. 5. 2003 Zlatá Idka


Program členskej konferencie: 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu členskej konferencie
3. Správa o činnosti
4. Vyhodnotenie súťaží
	GP SR,
	MSR párov 2002,
	Výkonnostnej súťaže juniorov
5. Správa o hospodárení
6. Prestávka
7. Diskusia
8. Návrhy uznesenia
9. Uznesenie


1. Otvorenie konferencie
  Na úvod privítal všetkých prítomných p. prezident SAG Martin Strelka, 
  ktorý spravil príhovor a viedol aj ďalší program konferencie

2. Schválenie programu členskej konferencie
  Predložený návrh programu členskej konferecie po zapracovaní pripomienok 
  z pléna bol shválený vo vyššie uvedenom tvare

3. Správa o činnosti
  Správu o činnosti SAG za rok 2002 predniesol prezident SAG
  Ing. Martin Strelka

4. Vyhodnotenie súťaží
  Boli vyhlásené výsledky GP SR ročník 2002, MSR párov 2002 a výkonnostnej 
  súťaže juniorov.

5. Správa o hospodárení
  Stručný výber zo správy o hospodárení predniesol p. Martin Strelka. 
  Kompletná správa bola k dispozícii k nahliadnutiu počas celého trvania MMSR.

6. Počas prestávky bolo podávané občerstvenie

7. Diskusia
  V diskusii hovorili prítomní členovia o ďalšom smerovaní SAG, problémoch 
  organizovania turnajov a práce s mládežou.


Uznesenie členskej konferencie zo dňa 3. mája 2003 

1. Členská konferencia zaväzuje výbor SAG vypracovať kritéria na 
  obsadzovanie kategórií MSR
2. Členská konferencia zaväzuje výbor SAG prijať opatrenia na skvalitnenie 
  oficiálnych web stránok asociácie - www.sago.sk
3. Členská konferencia zaväzuje výbor SAG informovať vždy najnesk§r dva 
  týždne pred uskutočnením zo strany SAG dotovanej akcie vedúcich klubov 
  o pravidlích pre pridelenie dotácie.
4. Členská konferencia schvalujeudelenie odmien členom rozhodcovskej komisie:
  Ivo Švec, Mariín Hrdina, Ladislav Palenčár v sume 1500,- Sk
5. Členská konferencia schvalujeudelenie odmien členomklasifikačnej komisie:
  Marian Hrdina, Ivo Švec v sume 1500,- Sk.
6. Členská konferencia schvalujeudelenie odmien webmastrom:
  Rastislav Vallo, Marian Hrdina v sume 2000,- Sk
7. Členská konferencia schvalujeudelenie odmien členom výboru SAG:
  Martin Strelka, Ladislav Palenčár, Miroslav Poliak, Ivan Oravec, 
  Ján Milián v sume 2000,- Sk.
8. Členská konferencia berie na vedomie výsledok volieb revízora. 
  Revizorom sa stal Miroslav Šmíd.

  (Príspevok na občerstvenie pre účastníkov konferencie 890,- Sk)


  V Bratislave 3. 5. 2003			Ing. Martin Strelka
						Prezident SAG